På Ernæring- og sundhedsuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol har vi altid arbejdet med peer review i undervisningen i form af opponentgrupper, som giver feedback på hinandens studenterproduktioner. Det er for os som undervisere tydeligt at se, at de studerende bliver inspireret af at se og forholde sig til andres arbejde.

På den anden side giver de studerende også udtryk for, at det er kedeligt at se mange præsentationer fra andre grupper i træk og give feedback herpå. De vil gerne kunne se præsentationer og produkter uden for undervisningstiden. Derfor har vi arbejdet på at få et digitalt peer review i funktion. Det fungerer ved at de studerende afleverer en given produktion i opgavebanken. Når afleveringsfristen er nået, bliver opgaverne fordelt ud på de studerende på holdet, som så skal give feedback på dem. Det foregår dels i en såkaldt “rubric”, et skema hvor de studerende skal tage stilling til elementer bestemt af underviseren og dels i form af kvalitativ feedback som er en skriftlig tilbagemelding.

dias2-2
Eksempel på en “rubric” (retteark)

Vi gennemførte peer review i det digitale miljø som et pilotprojekt. Det gav lidt tekniske udfordringer der siden er korrigeret. Men der er ingen tvivl om, at spændingsfeltet mellem egen produktion, andres produktioner og opstillede kriterier, giver de studerende et mere nuanceret læringsforløb af deres afleveringsproduktioner end hvis de blot skriver deres egne opgaver. De studerende sagde fx, at de havde fået nye idéer til hvordan de kunne løse deres egne opgaver. De havde fået ny viden, fordi andre studerende havde valgt andre kilder til at understøtte besvarelsen af deres spørgsmål. De havde også fået en bedre rammesætning af, hvad der var vigtigt at forholde sig kritisk til i deres egen opgave ved at vurdere andre opgaver. Især rubrics understøttede den del. Her kan man måske endda gøre sig den påstand at “vurdering af andre af andre giver bedre selvkritik”.

dias1
Illustration af spændingsfeltet mellem de studerendes egen produktion og deres forholden til andres produkter ud fra nogle givne kriterier

Det digitale peer review værktøj har givet de studerende mulighed for hurtigere at få feedback og nogle nye perspektiver at arbejde videre med. Feedbacken kommer simpelthen hurtigere, når opgaven den fordeles på samtlige studerende frem for den enkelte underviser. De typiske hold vi har arbejdet med i denne runde er på 50 studerende.

Gruppen fra det virkelige liv blev til det virtuelle individ

En af forskellene mellem peer review i det fysiske undervisningsrum og på den digitale platform har været gruppedynamik vs individuel proces. I det fysiske miljø har vi typisk anvendt opponentgrupper og gruppen har haft betydning i forhold til at diskutere indhold i produktionerne, anvende og afprøve fagbegreber og få flere perspektiver på egne tanker. På den digitale platform har de studerende individuelt givet feedback på produktionerne og derfor ikke haft dialogen med medstuderende. Det giver en fordel i forhold til tid og rum, forstået ved at de studerende kan give feedback uden for undervisningstiden.

I næste iteration vil det være spændende at invitere de studerende med ind i definitionen af, hvad rubrics skal indeholde og hvordan den kvalitative feedback skal udformes. På den måde kan der skabes et ekstra refleksionslag i læringsprocessen omkring peer review. At opbygge et læringsmiljø hvor de studerende indgår som meddidaktikere, kan ses som en forpligtende fællesskabstaksonomi, der er dynamisk oghvor alle indgår på på ligeværdig vis. Det er dog et læringsmiljø der skal opbygges over tid med fælles accept.

Hvorfor er peer review ikke svaret på alting?

Man kan jo passende stille sig selv spørgsmålet, om de studerende ikke bare gør underviserens arbejde ved at tage sig af feedbackrollen som en fed effektiveringsstrategi. Peer review skal ses som et greb i den didaktiske værktøjskasse og kræver en seriøs didaktisk stilladsering for at give værdi.

Der er ingen tvivl om at metoden giver et godt og konstruktivt perspektiv til de studerendes læringsproces. Men det skal krydres med andre aktiviteter, hvor studerende og undervisere i samspil skaber et engageret og fælles forpligtende læringsfællesskab. Peer review er derfor ikke et udtryk for effektivisering, men udtryk for lyst til at udvide sin didaktiske værktøjskasse.

Et citat fra en studerende

“Rigtig godt a grupperne hver især skal give feeedback til de andre grupper. På denne måde får man måske nogle ting at vide, som underviserne ikke havde tænkt på, eller set på det fra en anden vinkel”. (studerende på modul 10 på Ernæring og sundhed)

Tre gode links til at læse mere om peer review

Trends in Peer Learning 

Teaching with Rubrics – the good, the bad and the ugly 

Self and peer assessment – advantages and disadvantages